Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-004 k aktivite D2

Oznamujeme Vám, že dňa 06.12.2023 RO pre IROP v zmysle kapitoly 7.4.1, bod 5 Implementačného modelu CLLD v IROP schválil aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-004 k aktivite D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení:

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, t.j. od 07.12.2023.

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 13.12.2023.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých žiadateľov na povinnosť predloženia žiadosti o príspevok (ŽoPr) v zmysle aktualizácie výzvy č. 1 a
použitie výlučne jej aktualizovaných formulárov (používajte formuláre „bez sledovania zmien“.
Vzhľadom na hraničné termíny ukončenia IROP prosíme o precízne vypracovanie ŽoPr a predloženie kompletnej a skontrolovanej dokumentácie.

Aktuálne je od 28.7.2023 platný a účinný Implementačný model CLLD v IROP, verzia 2.1.

Informácia o aktualizácii výzvy na stiahnutie tu:

Kompletná aktualizovaná výzva s prílohami bez sledovania zmien na stiahnutie TU:

Kompletná aktualizovaná výzva s prílohami so sledovaním zmien na stiahnutie tu: