Rozvoj vidieka a program LEADER v súčasnosti


Informačné stretnutie zástupcov MAS, miestnych aktérov, verejnosti s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD so zámerom na posilnenie partnerstva, aktivizáciu územia, rozvíjania spolupráce medzi MAS v Levoči 30.4.2019, rozhovor s Ing. Jelou Tvrdoňovou, PhD. (kliknite tu:)