Oznam – úprava formulárov 13b

PPA zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.2. zverejnenej dňa 28.11.2019. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2019. Príslušné formuláre sú zverejnené v časti Príručka pre prijímateľa LEADER. Pri vypracovaní ŽoNFP je potrebné použiť aktualizované formuláre.

na stiahnutie: