Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-003 k aktivite C2

Oznamujeme Vám, že dňa 29.11.2023 RO pre IROP v zmysle kapitoly 7.4.1, bod 5 Implementačného modelu CLLD v IROP schválil aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-003 k aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, t.j. od 30.11.2023.

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 04.12.2023

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých žiadateľov na povinnosť predloženia žiadosti o príspevok (ŽoPr) v zmysle aktualizácie výzvy č. 1 a použitie
výlučne jej aktualizovaných formulárov. Vzhľadom na hraničné termíny ukončenia IROP prosíme o precízne vypracovanie ŽoPr a predloženie kompletnej a skontrolovanej dokumentácie.

Aktuálne je od 28.7.2023 platný a účinný Implementačný model CLLD v IROP, verzia 2.1.

Informácia o aktualizácii výzvy na stiahnutie tu:https://mastripruty.sk/wp-content/uploads/2023/11/Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_c_1-1.pdf

Kompletná aktualizovaná výzva s prílohami bez sledovania zmien na stiahnutie tu:


Kompletná aktualizovaná výzva s prílohami so sledovaním zmien na stiahnutie tu: